Loading...

PROFESJONALNE STUDIO GRAFICZNE

Projektowanie grafiki on najm?odszych lat jest dla nas pasj?, robimy to z przyjemno?ci? i wk?adamy w ka?dy projekt serce. Nie mamy limitu ilo?ci poprawek i tworzymy do satysfakcjonuj?cego dla klienta efektu. Projektujemy praktycznie ka?dy rodzaj grafiki reklamowej zaczynaj?c od logo ko?cz?c na stronach internetowych. Dba?o?? o szczegó?y, do?wiadczenie oraz nuta artyzmu któr? wk?adamy w ka?dy projekt sprawia ?e  firmy które nam zaufa?y odnosz? sukcesy w Polsce i za granic?. 

LOGO - BOOK OF THE SIGN

Ka?da szanuj?ca si? firma posiada swój znak firmowy czyli Logo – Logotyp. Od wielu lat projektujemy dla firm w Polsce i za granic? ich unikatowe i indywidualne logotypy. Mamy za sob? ju? ponad 200 zlece? znaku firmowego. Projektujemy nieszablonowe artystyczne wzory tak aby dany brand wyró?nia? si? w?ród tak wielkiej konkurencji jak? mamy w tych czasach. 

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

Banner

 Szyld-banner widzimy na ka?dym kroku jest to jedna z najbardziej powszechnych wizualnych form reklamy. Stosowany fizycznie w formie wielkich billboardów, drukowany na papierze czy plandekach. Banner w internecie równie? pe?ni wielk? role w identyfikacji wizualnej, facebook, youtube czy strona internetowa ma swój banner. Projektujemy je od lat i wiemy jak tworzy? by przyku?y uwag? potencjalnego klienta.

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

wizytówki-ulotki-PLAKATY

Tworzymy ka?dego rodzaju wizytówki, ulotki czy plakaty. Mamy spore do?wiadczenie z przygotowaniem materia?ów do druku. Oferujemy komplksow? us?ug? od projektu po wydruk i wysy?k?.

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

cenniki

Projektujemy ka?dego rodzaju cenniki w ró?nych formatach. Staramy si? robi? nie szablonowe przyci?gajace uwag? projekty które s? przejrzyste i czytelne.

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

CATALOGS-FLIPBOOKS

W honeyart projektujemy katalogi nie tylko do druku ale równie? mamy us?ug? flipbook czyli wirtualny katalog w formie linku-strony któr? mo?na przes?a? do klienta z ofert?.

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

Digital art

Cyfrowa grafika artystyczna to nowoczesna forma sztuki tworzymy j? dla przyjemno??i i z pasji. Grafiki tego typu idelanie sprawdzaj? si? do: plakatów na eventy muzyczne, na ok?adki p?yt, czy jako obrazy scienne.

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

GRAPHIC DESIGN OF THE WEBSITES

W Honeyart nie tylko tworzymy same strony internetowe i sklepy. Projektujemy równie?  layouty stron w formie graficznej. U?ywamy do tego programu Adobe XD lub w warstwach w (PSD) Adobe Photoshop.

PRZYK?ADOWE REALIZACJE

STOSUJEMY NAST?PUJ?CE OPROGRAMOWANIE

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE AFTEREFFECTS

ADOBE PREMIERE PRO

ADOBE PHOTOSHOP

en_GBEnglish