Loading...

faq honeyart

Najcz??ciej zadwane pytania

Budowa strony internetowej czy sklepu online zajmuje od tygodnia do  Wszystko to zale?y od specyfikacji oraz wielko?ci. Jest to do?? skomplikowany proces, który wymaga zaanga?owania obu stron. Bazuj?c na otrzymanym briefie, projektujemy strony WWW graficznie, wdra?amy funkcjonalno??, a tak?e testujemy przed jej uruchomieniem.

Aby mniej wi?cej okre?li? jak d?ugo trwa stworzenie strony internetowej, nale?y okre?li?, jaki jest jej poziom skomplikowania, projekt graficzny oraz funkcjonalno??. Zale?y to tak?e od terminu dostarczenia od Klienta tre?ci. Jest to z?o?one zadanie, z którym najlepiej zwróci? si? do firmy zajmuj?cej si? tworzeniem oraz projektowaniem stron WWW.

Aby zwi?kszy? dochody oraz ruch na stronie swojego sklepu internetowego, nale?y dostarczy? przede wszystkim odpowiednie tre?ci oraz grafiki, które twórca strony b?dzie móg? wykorzysta?. Pami?ta? nale?y przede wszystkim o opisach kategorii, tre?ciach do zak?adki „O nas”, jak równie? FAQ- czyli pytaniach i odpowiedziach, które znacznie u?atwi? korzystanie ze strony, oraz regulamin sklepu. W pó?niejszym terminie warto tak?e prowadzi? bloga firmowego, u?ywaj?c odpowiednich fraz.

Obecnie odbiorcy internetowi s? podzieleni, je?li chodzi o korzystanie z internetu. Cz??? z nas surfuje po stronach WWW na komputerze, inni tablecie, a jeszcze inni na smartfonie. To w?a?nie dlatego niezb?dne jest posiadanie strony responsywnej, czyli RWD, która dostosowuje si? do okna przegl?darki i b?dzie wygl?da? czytelnie w na ka?dym ekranie.

Na to, jaka b?dzie cena sklepu internetowego, ma wp?yw kilka czynników- m.in. oczekiwania estetyczne, funkcjonalno??. Do ka?dego naszego projektu podchodzimy indywidualnie, dlatego podanie ca?kowitej kwoty b?dzie mo?liwe po ustaleniu z konkretnych szczegó?ów. Koszt wykonania e- sklepu w Honeyart to zakres od 1500 do 10000 z?.

Je?li pragniesz wzbudzi? zaufanie w?ród swoich Klientów i da? im mo?liwo??, aby mieli dost?p do Twojej oferty przez 24 godziny siedem dni w tygodniu, niezb?dne jest za?o?enie strony internetowej. B?dzie to miejsce, w którym zamie?cisz swoje zdj?cia, grafiki, tre?ci, z którymi b?dzie mo?na si? zapozna? i dzi?ki któremu dotrzesz do nowych odbiorców.

Aby mie? gwarancj? odpowiednio przygotowanego sklepu online, skorzystaj z us?ug profesjonalistów. Na koszt za?o?enia ? e- commerce sk?ada si? m.in. koszt domeny, hostingu oraz certyfikatu SSL. W cen? równie? wlicza si? kwota platformy, projektu graficznego, jak i integracja p?atno?ci. Musimy równie? doliczy? koszt marketingu. Sklep internetowy bez odpowiedniej reklamy jest jak budka z lodami w lesie nikt nie wie o jej istnieniu. 

Jest wiele mo?liwo?ci reklamowania sklepu internetowego. Jedn? z nich jest reklama w wyszukiwarce Google, kampanie Facebook Ads, pozycjonowanie SEO oraz prowadzenie fanpage Facebook oraz Instagram. Uzupe?nieniem dzia?a? b?d? niew?tpliwie reklamy Youtube oraz graficzne.

Sprzeda? online mo?e odbywa? si? mi?dzy innymi na zewn?trznych platformach, stworzonych do tego celu, jak i na tzw. Marketplace Facebook, jednak, aby mie? mo?liwo?? rozwoju firmy, posiadania pe?nej kontroli nad sprzeda?? i wprowadzania zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu i gotowych rozwi?za?, nale?y skupi? si? na stworzeniu w?asnego sklepu internetowego.

Nasza wiedza i do?wiadczenie pozwala nam na projektowanie i tworzenie stron WWW indywidualnie pod potrzeby Klienta. Zarówno podczas wdra?ania strony internetowej, jak i oddania jej ju? do u?ytku, oferujemy wsparcie techniczne, które b?dzie niezb?dne szczególnie na pocz?tku funkcjonowania.

Tworzymy nowoczesne i w pe?ni funkcjonalne strony internetowe, dlatego sklep online, który zaprojektujemy, oparty jest na naszej wiedzy o do?wiadczeniu. Wdra?amy innowacyjne rozwi?zania, które pozwol? stworzy? doskona?e narz?dzia do komunikacji i sprzeda?y online. Sklepu internetowe projektujemy w CMS WordPress na wtyczce Woo-commerce. Jest najbardziej rozbudowane narz?dzie które oferuje szereg udogdnien w postaci gotowych wtyczek – rozwi?za? do prowadzenia ró?nego rodzaju sprzeda?y online.

Zarówno grafika na strony WWW, zdj?cia, jak i opisy produktów powinny przykuwa? uwag?, zach?ca? do zakupu przedstawianego produktu, jak i przekazywa? niezb?dne informacje. Tre?ci na stron? internetow? powinny zawiera? „j?zyk korzy?ci”, wzbudza? emocje oraz zaufanie. Warto te? prze?ledzi? strony konkurencji, aby zna? bie??ce trendy i móc zamieszcza? jeszcze lepsze materia?y.

Im zaoferujesz wi?cej mo?liwo?ci metod p?atno?ci swoim Klientom, tym wi?ksze b?dzie prawdopodobie?stwo zwi?kszenia wyników sprzeda?y, poniewa? b?d? mogli wybra? ten, który jest dla nich najwygodniejszy. Najcz??ciej wybierany w 2022 roku by? system p?atno?ci kart? online. Do popularnych nale?? tak?e Przelewy24, PayU, PayPal, BLIK, ale równie ch?tnie Klienci korzystaj? z przelewów tradycyjnych.

Sklep internetowy to podstawowe narz?dzie do sprzeda?y online. Niezb?dny b?dzie przede wszystkim odpowiedni brief, tre?ci, zdj?cia i grafiki, a tak?e odpowiednie dzia?ania marketingowe, prowadzenie Social Media i wsparcie techniczne. Pami?taj o wdro?eniu odpowiednich systemów p?atno?ci, integracji z kurierami, dedykowanych modu?ów.

Oczywi?cie. Projektujemy i tworzymy strony internetowe responsywne, które dostosowuj? si? do odpowiedniej przegl?darki. Dzi?ki temu Twoja strona dopasuje swój uk?ad oraz rozmiar poszczególnych elementów i b?dzie wygl?da?a estetycznie i czytelnie równie? wtedy, gdy b?dzie wy?wietlana na ekranie smartfona.

Tak, aby za?o?y? stron? internetow?, nale?y zarejestrowa? domen? (w?asny URL), pod którym Twoja witryna internetowa b?dzie dost?pna. Potrzebny Ci b?dzie te? hosting, gdzie fizycznie umie?cisz swoje pliki, jak równie? certyfikat SSL.

Roczny koszt utrzymania strony internetowej waha si? w granicach od 200 do 800 z? Obowi?zkowymi op?atami, jakie Klient ponosi za utrzymanie strony WWW to: domena oraz hosting. Honeyart oferuje darmowy hosting oraz certyfikat SSL. Warto równie? wzi?? pod uwag? pozycjonowanie SEO strony internetowej.

Stworzone przez nas strony WWW s? przyjazne u?ytkownikom, dzi?ki czemu nawet Klienci, którzy nie posiadaj? zaawansowanej wiedzy na temat HTML, b?d? mogli administrowa? je i nanosi? niezb?dne zmiany. Strony internetowe, które projektujemy, wykonane s? przez profesjonalnego programist?, dlatego s? bardzo intuicyjne i proste w obs?udze.

Na pocz?tku naszej wspó?pracy przeprowadzamy wywiad, na podstawie którego przygotowujemy niezb?dne materia?y oraz tre?ci. Wspólnie ustalamy wszelkie szczegó?y i w dalszym etapie równie? pozostajemy w kontakcie z naszym Klientem, aby od pocz?tku do ko?ca wszystko przebiega?o sprawnie i zgodnie z planem.

Zarówno podczas wdra?ania, jak i po przygotowaniu dla Klienta strony internetowej oferujemy wsparcie techniczne, które znacznie u?atwi korzystanie z zaprojektowanej przez nas strony WWW.

Jak najbardziej, tworzymy zarówno strony WWW, jak i sklepy internetowe. Projektujemy strony z ró?nych bran?, zach?camy do zapoznania si? z naszym portfolio. Dla ka?dego Klienta tworzymy unikatowe propozycje. Pod??amy za obecnymi trendami, ale jednocze?nie s?uchamy i doradzamy.

Layout to inaczej interfejs strony internetowej, czyli element konstrukcji graficznej. Ustala si? w nim wygl?d- czyli kolorystyk?, czcionk?, elementy dodatkowe), jak i rozk?ad elementów, czyli tre?ci na stronie WWW. Jest to po prostu uk?ad poszczególnych sekcji strony.

Domena to nic innego, jak adres strony internetowej, który widzisz na pasku przegl?darki. Wa?ne jest, aby posiada? zarówno domen?, jak i hosting, poniewa? witryna b?dzie dzia?a? prawid?owo tylko wtedy. Nasza firma zapewnia hosting za darmo, co daje Ci spor? oszcz?dno?? pieni?dzy.

Strony internetowe, które projektujemy stawiamy w?a?nie na systemie CMS- WordPress. Dzi?ki temu s? one funkcjonalne i responsywne- czyli takie, które dostosuj? si? ekranu, na którym b?d? wy?wietlane. CMS to jeden z najcz??ciej u?ywanych systemów zarz?dzania tre?ci?.

Poza projektowaniem i tworzeniem stron internetowych, zajmujemy si? równie? dokonywaniem aktualizacji na strony WWW, dzi?ki czemu strona Twojej firmy czy Twój sklep internetowy b?dzie na bie??co z nowinkami technicznymi, a Ty b?dziesz dumny z jego wygl?du, jak i funkcjonalno?ci.

Tworzymy strony responsywne- RWD, które dostosowuj? si? odpowiednio do ekranu, na którym s? aktualnie wy?wietlane. Gwarantuje to czytelno?? i estetyk? bez wzgl?du na to, czy Klient przegl?da Twoj? stron? na tablecie, laptopie, czy smartfonie.

Oczywi?cie. Przed podj?ciem wspólnych dzia?a?, przeprowadzamy z Klientem rozmow?, na podstawie której spisujemy ustalenia, które u?atwi? nam zaprojektowanie dla niego sklepu internetowego. Dzi?ki temu mo?emy spe?ni? wymogi i cieszy? si? zadowoleniem z efektów naszej pracy.

Honeyart zajmuje si? tak?e projektowaniem wizytówek, logo oraz banerów. To bardzo istotna cz??? identyfikacji wizualnej, dzi?ki której Twoja firma b?dzie ?atwo rozpoznawalna i kojarzona. Zaprojektujemy dla Ciebie wizytówki, które b?d? Ci? wyró?nia? na tle konkurencji, stworzymy niepowtarzalne logo, wykonamy banery, które b?d? sprzedawa?.

Honeyart zajmuje si? tak?e projektowaniem wizytówek, logo oraz banerów. To bardzo istotna cz??? identyfikacji wizualnej, dzi?ki której Twoja firma b?dzie ?atwo rozpoznawalna i kojarzona. Zaprojektujemy dla Ciebie wizytówki, które b?d? Ci? wyró?nia? na tle konkurencji, stworzymy niepowtarzalne logo, wykonamy banery, które b?d? sprzedawa?.

Jak najbardziej, zajmujemy si? zak?adaniem darmowych, nielimitowanych skrzynek pocztowych. Pomo?emy równie? w konfiguracji Outlook.

Zajmujemy si? tworzeniem stron internetowych, dlatego z pewno?ci? mo?emy poleci? tak? us?ug?. Przygotujemy dla Pa?stwa równie? menu restauracyjne, które b?dzie wyró?nia? Wasz lokal na tle konkurencji. Zaprojektujemy tak?e logo, jak równie? banery reklamowe. Je?li planuj? Pa?stwo prowadzi? Facebook lub Instagram, stworzymy grafiki reklamowe na Social Media.

Dzi?ki optymalizacji szybko?ci stron WWW uzyskasz lepsz? pozycj? w wynikach wyszukiwania, znacznie lepsze odczucia Klientów po wizycie na Twojej stronie internetowej, jak równie? zwi?kszenie ruchu na stronie. Aby zoptymalizowa? stron?, stosujemy kompresj? zdj??, lazy loading, minifikacj? plików HTML, CSS oraz inne metody.

Zajmujemy si? tworzeniem stron internetowych, dlatego z pewno?ci? mo?emy poleci? tak? us?ug?. Przygotujemy dla Pa?stwa równie? menu restauracyjne, które b?dzie wyró?nia? Wasz lokal na tle konkurencji. Zaprojektujemy tak?e logo, jak równie? banery reklamowe. Je?li planuj? Pa?stwo prowadzi? Facebook lub Instagram, stworzymy grafiki reklamowe na Social Media.

Logotyp to unikatowy symbol Twojej firmy, dzi?ki któremu stanie si? ona rozpoznawalna i znacznie ?atwiej b?dzie Twoim Klientom zapami?ta? j?. Aby spe?ni? najwi?ksze Twoje wymagania dotycz?ce projektu logo, umówimy si? z Tob? na spotkanie i przeprowadzimy wywiad, doradzaj?c najlepsze rozwi?zania.

Logotyp to unikatowy symbol Twojej firmy, dzi?ki któremu stanie si? ona rozpoznawalna i znacznie ?atwiej b?dzie Twoim Klientom zapami?ta? j?. Aby spe?ni? najwi?ksze Twoje wymagania dotycz?ce projektu logo, umówimy si? z Tob? na spotkanie i przeprowadzimy wywiad, doradzaj?c najlepsze rozwi?zania.

Tak, zajmujemy si? równie? projektowaniem banerów reklamowych, zarówno na strony WWW, jak i takimi do druku, do zamontowania na budynkach. Stosujemy odpowiednie formaty, aby baner reklamowy by? czytelny i estetyczny. Zamie?cimy na nim najwa?niejsze informacje, takie jak zdj?cia/ grafik?, dane firmy oraz has?a reklamowe. Pod??amy za trendami, ale te? tworzymy wersje nieszablonowe.

Tak, mo?emy stworzy? dla Ciebie stron? internetow?, na której zamie?cimy animacje oraz ciekawe efekty. Sprawi? one, ?e Twoja strona internetowa nie b?dzie nudna, wyró?ni si? na tle konkurencji i sprawi, ?e Klienci zostan? na niej na d?u?ej.

en_GBEnglish